Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược 2022

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Trong trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của pháp luật hiện nay phải bao gồm có hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề dược. Thành phần của hồ sơ được cho là không thể thiếu chính là đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. Vậy đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược phải viết thế nào?

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược chuẩn nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

  1. Kính gửi: ………………………..(1)……………………………………..
  2. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………….
  3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………….
  4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………
  5. Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………
  6. Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác:……………………..
  7. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ………..
  8. Điện thoại: ……………………………………… Email (nếu có): ………………………………..
  9. Văn bằng chuyên môn: ……………………………………………………………………………….
  10. Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược:

Từ ngày…………………………………….. đến ngày……………………………. Tại…………………

Nội dung thực hành: ……………………………………………………………………………….

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược thuộc trường hợp sau:

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược lần đầu
Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược nhưng chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định

Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức:

Xét hồ sơ: □                          Thi: □

Đăng ký phạm vi hành nghề chuyên môn sau: (Chỉ liệt kê các vị trí công việc đề nghị theo bảng dưới đây)

1
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc trừ trường hợp 2, 3 dưới đây.
2
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang.
3
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm.
4
Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc trừ trường hợp 5, 6 dưới đây.
5
Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm.
6
Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang.
7
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất dược liệu;
8
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất dược liệu.
9
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 10, 11 dưới đây.
10
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm.
11
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
12
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 13, 14 sau đây.
13
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm.
14
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
15
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc.
16
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc.
17
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã
18
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
19
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 20 dưới đây.
20
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm,
21
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc, trừ trường hợp 22 dưới đây.
22
Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
23
Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp 24 dưới đây.
24
Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
25
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 26 dưới đây.
26
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm.

Sau khi nghiên cứu Luật dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định tại Nghị định số …… /2017/NĐ-CP ngày …../…./2017 của Chính phủ./

………(2)…………, ngày…….tháng……..năm………..

                                                                                          Người viết đơn

                                                                                           (Ký tên)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược.

(2): Tên địa danh.

Hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề dược 2022

Hồ sơ chứng chỉ hành nghề dược
Hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề dược

Như đã đề cập ở trên, đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược là thành phần không thể bỏ qua của hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề dược. Ngoài đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, hồ sơ còn cần đảm bảo một số thành phần khác. Cụ thể, một hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề dược theo đúng quy định đã được đề ra phải bao gồm:

➤  Một là đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu trên)

➤  Hai là bản sao văn bằng chuyên môn (có công chứng)

➤  Ba là giấy khám sức khỏe do sở y tế có thẩm quyền cấp chứng thực có đủ sức khỏe để hành nghề Dược

➤  Bốn là giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở Dược (Theo mẫu sẵn có)

➤  Năm là phiếu lý lịch tư pháp

➤  Sáu là bản sao có công chứng của chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (có gắn chip) hoặc hộ chiếu

➤  Bảy là hai ảnh thẻ chân dung của người đề nghị, kích thước 4×6 được chụp trong vòng 6 tháng kể từ ngày làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Chú ý: Với trường hợp bị thu hồi cần có giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn.

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược mới nhất

Trình tự, thủ tục được cấp chứng chỉ hành nghề dược không hề phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Các bước để hoàn thành quá trình cấp chứng chỉ hành nghề dược như sau:

➤  Bước 1: Chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược theo đúng quy định và hướng dẫn rồi nộp hồ sơ đến cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề Dược (Sở y tế).

➤  Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được tiếp nhận, nếu hồ sơ đã nộp hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ Dược không đạt sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ và có ghi rõ lý do vì sao hồ sơ không hợp lệ.

➤  Bước 3: Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược sẽ tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề Dược cho người nộp hồ sơ trong thời gian quy định.

chứng chỉ hành nghề dược
Chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu chứng chỉ hành nghề dược mới nhất

Một chứng chỉ hành nghề dược có các nội dung cơ bản như:

➤  Thông tin cá nhân của người hành nghề dược đủ điều kiện hành nghề.

➤  Văn bằng chuyên môn.

➤  Hình thức hành nghề.

➤  Phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề.

➤  Hình thức cấp chứng chỉ hành nghề dược: xét tuyển hay thi ( nếu theo hình thức thi có đề cập thời gian thi).

➤  Ngày cấp, cơ quan cấp, ngày có hiệu lực.

Đối với những cá nhân, tổ chức hoạt động và công tác trong ngành dược, Chứng chỉ hành nghề Dược thật không thể thiếu giống như hình ảnh con trâu với cái cày. Mong bài viết này giúp bạn đọc hiểu rõ về các trình tự, thủ tục, hồ sơ và đặc biệt về cách viết đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược sao cho hợp lệ với quy định.

 

Nguyễn Quý Dưỡng

K73 Đại học Dược Hà Nội

Xem tất cả bài viết của tác giả

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được thực hiện.

Trở lại đầu trang